Попередження

1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання послуги з надання споживчого кредиту:

1) клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

2) у разі несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні споживчим кредитом передбачено:

- неустойку (штраф, пеню) за прострочення сплати по споживчому кредиту;

- право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за споживчим кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання;

- право Банку доручити врегулювання простроченої заборгованості колекторським компаніям, перелік яких визначено у файлі «Співпраця з колекторськими компаніями», розміщеному на сторінці https://about.pumb.ua/info/overdue_debt.

2. Банку забороняється:

1) вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

2) вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

3. Клієнт має право:

1) відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

2) відмовитися від договору про надання споживчого кредиту протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відповідно до положень Закону України «Про споживче кредитування».